Bairexport
Inicio
Contacto
Domingo, 21 de Abril de 2019
Bairexport - A Rede para Exportadores
Bairexport - The Network of Exportors
Bairexport - Le Reseau des Exportateur
Bairexport
Bairexport
Sponsors
CZYM JEST BAIREXPORT
Jeste?my obywatelskim stowarzyszeniem za?o?onym w lutym 2005 roku. Jednoczymy firmy produkcyjne i us?ugowe. Naszym celem jest wspieranie wzrostu i rozwoju produktów i us?ug eksportowanych przez naszych klientów, jak równie? poprawianie ich ogólnej mi?dzynarodowej konkurencyjno?ci.

Jako prywatne stowarzyszenie obywatelskie, mo?emy ustanawia? i kreowa? partnerstwa, wspó?tworzy? projekty lub konwencje, mi?dzy publicznymi i prywatnymi firmami nie tylko w Argentynie, ale na ca?ym ?wiecie.

Od momentu za?o?enia firmy, poprawiamy relacje mi?dzy firmami i rynkami zagranicznymi. Chcieliby?my i Pa?stwa zaprosi? do skorzystania z naszych rozmaitych us?ug.

Naszym pragnieniem jest zwi?kszenie poziomu wymiany handlowej i jeste?my zainteresowani Pa?stwa opini? na jej temat.

?Qué es Bairexport?